Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
47: Muhammad
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 4, vers 39
47:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
47:2  De som er vantro og holder (folk) borte fra Allahs vei, deres handlinger gjør Han til intet.
47:3  Og de som tror og handler rettferdig og tror på det som er åpenbart til Muhammad - og det er (fullkommen) sannhet fra deres Herre - deres synder vil Han fjerne fra dem, og gjøre deres tilstand rettferdig.
47:4  Slik er det, fordi de vantro følger løgnen, og fordi de troende følger sannheten fra deres Herre. Slik fremstiller Allah menneskenes liknelser for dem.
47:5  Når dere da (i regulær krig) møter de vantro, så hugg dem over halsen, og når dere så har fått makt over dem, så bind dem fast i bånd. Dernest (sett dem fri) enten som nåde eller mot løsepenger, inntil krigen avlegger sine byrder. Slik (skal det være). Og om Allah hadde villet, hadde Han Selv straffet dem, men (Han har villet) å prøve dere ved hverandre, og Han gjør ikke deres gjerninger til intet, som blir drept på Allahs vei.

Islâm tillater ikke at man tar slaver eller krigsfanger - unntagen i en regulær krig. Etter krigen må de løslates på nevnte betingelser.

47:6  Han vil rettlede dem, og gjøre deres tilstand rettferdig,
47:7  og vil la dem inngå i Hagen, som Han har gjort kjent for dem.
47:8  Å dere troende, hvis dere hjelper Allah, vil Han hjelpe dere og styrke deres fotfeste.
47:9  Og ødeleggelse er deres (skjebne), de som er vantro, og Han vil gjøre deres gjerninger til intet.
47:10  Slik er det, fordi de hatet hva Allah åpenbarte. Derfor legger Han deres handlinger øde.
47:11  Har de ikke reist omkring på jorden, så de kunne se hvordan enden ble for dem som var før dem? Allah tilintetgjorde dem, og disse vantro vil få samme skjebne.
47:12  Slik er det, fordi Allah er de troendes Beskytter, og fordi de vantro ikke har noen beskytter.
47:13  Sannelig, Allah lar dem som tror og handler rettferdig, inngå i Hager, hvor floder strømmer igjennom. Mens de vantro vil ha kort nytelse og spise som kveget eter, og Ilden er deres bolig.

De troende spiser for at de kan tjene Allah og menneskeheten. De vantro derimot, lever for å spise, og har ingen edle hensikter å følge.

47:14  Og hvor mangen en by som var sterkere enn din by, som har drevet deg ut, har Vi (ikke) ødelagt, uten at de hadde noen hjelper.
47:15  Er da den som følger et klart bevis fra sin Herre, lik den hvis onde gjerninger forekommer dem skjønne, og som følger deres begjær?
47:16  En liknelse av Hagen, som er lovet de rettferdige: I den er det floder, hvis vann ikke blir brakk, og floder av melk, hvis smak ikke endres, og floder av vin, som (alltid) er velsmakende for dem som drikker det, og floder av (fullkommen) ren honning. Og i den kommer de til å ha alle (slags) frukter, og tilgivelse fra sin Herre. (Kan de være) som dem som forblir i Ilden i lang tid, og som gis kokende vann å drikke, så at det sprenger deres innvoller?

Merk at det er snakk om en liknelse. Vann som ikke blir brakk, melk som ikke blir sur, vin som alltid er en velbehagelighet, er jo heller ikke ting av denne verden.

47:17  Og blant dem er det dem som lytter til deg, inntil de går bort fra din nærværelse, og sier til dem som har fått skjenket kunnskap: Hva var det han sa nå nettopp? Det er slike hvis hjerter Allah har forseglet, og som følger deres (onde) begjær.
47:18  Og dem som har antatt rettledningen, skjenker Han økt rettledning og gir dem deres rettferdighet.
47:19  Venter de på annet enn (dommens) time, som plutselig skal komme til dem? Dens tegn har da allerede vist seg. Men hvorfor lar de ikke seg formane dem, når den kommer til dem?
47:20  Vit da, at det ikke er noen gud unntagen Allah, og be (Ham) om beskyttelse mot din (menneskelige) feilbedømmelse, og (be også) for de troende menn og kvinner, og Allah kjenner deres tilbakevendelse (mot deres midlertidige oppholdssted) og deres varige oppholdssted.

Om betydningen av istighfâr og dhanb, sammenlikn 40:56 og 48:3.

47:21  Og de troende vil si: Hvorfor blir det ikke åpenbart en sûra? Men når en avgjørende sûra blir åpenbart og strid er nevnt i den, ser du dem, i hvis hjerter det er sykdom, stirre på deg med et blikk som fra en som er overveldet av dødsangst. Ve over dem!

"..dem, i hvis hjerter er sykdom" er hyklerne, som sier noe, og gjør noe annet, eller gjør noe, og mener noe annet. Awlâ lahum kan bety: "ve dem" - eller: "ulykken kommer dem stadig nærmere".

47:22  Lydighet og passende tale (var bedre for dem). Og nå, når saken er avgjort, ville det ha vært bedre for dem, om de var sanne (og tro) mot Allah.
47:23  Men hvis dere vender dere bort, vil dere da kunne skape ufred i landet og sønderbryte deres slektskapsbånd?
47:24  Det er slike som Allah har forbannet og gjort døve og gjort deres øyne blinde.
47:25  Vil de da ikke tenke over Qur'ânen - eller er det satt lås på deres hjerter?
47:26  Sannelig, de som vender ryggen til, etter at rettledningen står dem klar - dem har Satan forført, og han (hvisker) til dem (falske) forhåpninger.