Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
48: Al-Fath
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 4, vers 30
48:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
48:2  Vi har visselig skjenket deg en åpenbar seier,

Den "åpenbare seier" er fredstraktaten ved Hudajbijah. Den synes å være ugunstig for muslimene, idet han påla dem å sende flyktninger fra Makka tilbake, mens flyktningene fra Madina ikke skulle returneres. Profeten (s.a.) skulle trekke seg tilbake og vente et år med å besøke Makka på 'Umra (den mindre pilgrimsferd). Begge parter skulle fritt kunne knytte allierte til seg (Bukhâri & Hishâm). Traktaten viste seg å være en mektig seier: som aldri før sluttet folk i den fredsperiode, som fulgte seg til den nye religion. Da Banû Bakr, Quraisjens forbundsfelle, senere angrep Banû Khuzâ'a. Profetens (s.a.) forbundsfelle, førte dette traktatbrudd fra makkanernes side til erobringen av Makka.

48:3  for at Allah kan beskytte deg mot dine (menneskelige) feiltakelser; de fortidige og de fremtidige, og fullkommengjøre Sin nåde over deg og lede deg til den rette vei,

Dhanb kan være en uforsettlig feil, mens ithm alltid er forsettlig, se også 3:17.

48:4  og for at Allah kan hjelpe deg med en mektig hjelp.
48:5  Det var Ham som sendte freden ned i de troendes hjerter, så de kunne føye tro til deres tro, og Allahs er himlenes og jordens hærskarer. Og Allah er Allvitende, Allvis.
48:6  For at Han kan la de troende menn og kvinner inngå i Hager, under hvilke floder strømmer igjennom, i dem skal de forbli. Og Han vil fjerne deres synder fra dem. Dette er hos Allah en stor triumf,
48:7  og (for at) Han kan straffe de hyklerske menn og hyklerske kvinner og de hedenske menn og de hedenske kvinner - de som tenker ondt om Allah. Over dem skal den onde ulykke komme, og Allahs vrede er over dem. Han har forbannet dem og forberedt Helvete til dem, og det er et ondt bestemmelsessted.
48:8  Og Allahs er himlenes og jordens hærskarer, og Allah er Allmektig, Allvis.
48:9  Vi har visselig sendt deg som et vitne og en forkynner av gledelig budskap, og (som) en advarer,
48:10  for at dere må tro på Allah og Hans Sendebud, og hjelpe og hedre ham, og (for at dere må) lovprise Ham, morgen og aften.
48:11  Sannelig, de som svor deg troskap, svor alene Allah troskap, Allahs hånd var over deres hender. Så den som da bryter (sin ed), bryter (den) kun til skade for seg selv. Og den som oppfyller den pakt han har sluttet med Allah, vil Han snart gi en stor belønning.

Det hentydes til den troskapsed, baj'ah, som alle de troende avla til Profeten (s.a.) ved Hudajbija, da ryktet nådde dem, at Uthmân deres utsending var blitt drept.

48:12  De som ble tilbake av beduinene, vil si til deg: Våre eiendommer og våre familier holdt oss beskjeftiget, be derfor om tilgivelse for oss. De sier med deres tunger, hva som ikke er i deres hjerter. Si: Hvem har makt til fordel for dere det minste mot Allah, om Han ønsker (å tilføye) dere skade eller gavn? Nei, Allah vet hva dere gjør.
48:13  Men nei, dere tenkte at Sendebudet og de troende aldri ville vende tilbake til deres familier, og dette forekom deres hjerter skjønt, og dere tenkte en ond tanke og var et ødelagt folk.
48:14  Og de som ikke tror på Allah og Hans Sendebud, (skal sannelig vite, at) Vi visselig har beredt en flammende ild for de vantro.
48:15  Allahs er herredømmet over himlene og jorden. Han tilgir hvem Han vil, og Han straffer hvem Han vil, og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.
48:16  De som ble tilbake, vil si, når dere drar avsted for å vinne bytte: Tillat oss å følge dere. De ønsker å forandre Allahs ord. Si: Dere skal ikke følge oss. Slik har Allah sagt tidligere. Så vil de si: Nei, men dere misunner oss. Nei, men de forstår kun lite.

Det hentydes til Khaibar-ekspedisjonen. Profeten (s.a.) marsjerte mot det jødiske fort i Khaibar, for å straffe dem for deres gjentagne forræderi. Se 9:83, som inneholder en liknende ordre fra Allah.

48:17  Si til dem, som ble tilbake av beduinene: Dere vil snart bli kalt ut mot et mektig krigersk folk, som dere skal kjempe mot, inntil de underkaster seg. Hvis dere da adlyder, vil Allah gi dere en skjønn belønning. Men hvis dere vender dere bort, som dere tidligere vendte dere bort, vil Han straffe dere med en smertefull straff.

En klar profeti om de senere krigene med bysantinerne og perserne.

48:18  Det hviler ikke noen brøde på den blinde og ikke noen brøde på den lamme, heller ingen brøde på den syke, (om de ikke drar ut i kamp). Og den som adlyder Allah og Hans Sendebud, vil Han føre inn i Hager, under hvilke floder strømmer igjennom, men den som vender seg bort, vil Han straffe med en pinefull straff.
48:19  Allah hadde visselig velbehag i de troende, da de svor deg troskapsed under treet, og Han visste hva som var i deres hjerter. Derfor sendte Han freden ned over dem og belønnet dem med en nær seier,

Troskapseden, som vi tidligere har nevnt, kalles bay'at-al-ridhwân. Ridhwân betyr "Allahs velbehag", og hensikten med dette navnet, er å klarlegge at de som svor på å kjempe mot avgudsdyrkerne til deres siste åndedrag, vant Allahs velbehag. - Den "nære seier" er seieren over de rike og mektige jøder i Khaibar.

48:20  og mektig bytte, som de vil vinne. Og Allah er Allmektig, Allvis.
48:21  Allah har lovet dere mektig bytte, som dere skal vinne, og Han har fremskyndet dette for dere og holdt menneskenes hender borte fra dere, for at det måtte være et tegn for de troende, og Han vil rettlede dere til den rette veien.
48:22  Og (Han har lovet dere) en annen seier, som dere ikke har makt til å vinne (enda), men Allah har omfattet den (i Sin makt og viten), og Allah har makt over alle ting.
48:23  Og hvis de vantro skulle kjempe mot dere, ville de visselig vende (dere) ryggen, og så ville de ikke finne noen venn eller hjelper.
48:24  (Slik er) Allahs sedvane, som allerede er gått forut, og du vil aldri finne noen endring i Allahs sedvane.
48:25  Og det er Ham, som holdt deres hender borte fra dere og deres hender borte fra dem i Makkas dal, etter at Han allerede hadde skjenket dere seieren over dem. Og Allah ser hva dere gjør.
48:26  Det er de som er vantro og som utestengte dere fra den Hellige Moské og også hindret det offer fra å nå sin offerplass. Og hadde det ikke vært for (noen) troende menn og troende kvinner (som dere ikke kjente, og) som dere uten å vite det kunne ha trampet ned, så at dere, mens dere var uvitende, hadde blitt beskyldt på grunn av dem, (ville Han ha latt dere kjempe, men Han holdt dere tilbake) for at Allah kan innføre i Sin Barmhjertighet hvem Han vil. Hvis de (troende i Makka) hadde vært utskilt, ville Vi ha straffet de vantro med en smertelig straff.