Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
5: Al-Mâ´idah
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 16, vers 121
5:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
5:2  Å dere som tror, oppfyll deres pakter. Tillatt for dere er de firbente dyr blant kveget, unntagen det som er blitt forelest for dere; ikke at dere skulle holde jakt for tillatt når dere er på pilegrimsferd, sannelig Allah bestemmer det Han ønsker.

Ordet al-an´âm som her er oversatt med "kveget" omfatter også blant annet: kamel, geit, bøffel, reinsdyr osv.

5:3  Å dere som tror, vanhellig ikke Allahs tegn, heller ikke den hellige måned eller offerdyrene og (kameler som er merket med) kranser, og heller ikke dem som søker til det Hellige Hus, idet de søker nåde fra sin Herre og velbehag. Og når dere har lagt deres pilegrimsdrakt av, så får dere jakte. Fiendskap mot et folk, selv det at de holdt dere borte fra den Hellige moské, skal ikke forlede dere til synd slik at dere begår overtredelser. Og bistå hverandre i rettskaffenhet og gudsfrykt, og bistå ikke hverandre i synd og overtredelser, og frykt Allah, sannelig Allah er streng til å gripe.
5:4  Forbudt for dere er det selvdøde og blod og svinekjøtt og det som et annet navn enn Allahs er påkalt over, og det kvalte og det som er drept med stein eller stav, og det som er drept ved fall, og det ihjelstangede, og det som de ville dyrene har spist av, unntagen det som dere har slaktet, og det som er ofret på et alter, og at dere forsøker å dele ved piler - dette er overtredelse. I dag har de vantro fortvilet om deres religion. Frykt derfor ikke dem, men frykt Meg. I dag har Jeg fullkommengjort deres religion for dere og fullendt Min nåde mot dere, og valgt Islâm til deres religion. Men mot den som er tvunget av sult, uten syndig hensikt, er Allah visselig Tilgivende, Barmhjertig.

Wa-an tastaqsimû bil-azlâm kan også oversettes: "og at dere søker underretning om deres skjebne ved pilkast", en hedensk skikk liksom det å dele kjøtt ved loddtrekning. "I dag har de vantro fortvilet om deres religion", kan også bety: "I dag har de vantro fortvilet om å skade deres religion".

5:5  De [muslimer] spør deg om hva som er tillatt for dem. Si: (Alle) gode ting er tillatt for dere, og det dere har lært dyr og rovfugler (å fange til dere), idet dere har trent dem og lært dem det Allah har lært dere. Spis derfor av det som de fanger til dere, og nevn Allahs navn over det, og frykt Allah, sannelig Allah er rask til å avregne.

"Alle gode ting" betyr egentlig: alle gode og rene ting, dvs. ting som verken skader sunnheten eller moralen.

5:6  I dag er alle gode ting blitt tillatt dere, og (også) føden til dem som Skriften ble gitt til, er tillatt for dere, og deres føde er tillatt for dem. Og (tillatt for dere er også) de kyske kvinner fra de troende, og de kyske kvinner fra dem som Skriften ble gitt til før dere, forutsatt at dere gir dem deres medgift idet dere ekter dem og ikke bedriver utukt og ikke tar hemmelige elskerinner. Men den som fornekter (nødvendigheten av) troen, hans verk er visselig blitt til intet, og han vil i det hinsidige være blant taperne.

En muslim kan gifte seg med en kvinne fra de tidligere skriftfolk, forutsatt at det ikke skader hans tro. En muslim kan altså gifte seg med en kristen kvinne. Hun kan være sikker på at hun ikke hører annet enn godt om Jesus i et muslimsk hjem. Men en muslimsk kvinne må ikke giftes med en kristen mann, da det er høyst sannsynlig, at hun i et kristent hjem vil høre ting om Muhammad (s.a.), som kan såre hennes religiøse følelser.

5:7  Å dere som tror, når dere står opp til bønnen, så vask deres ansikter og deres hender opp til albuene og stryk deres hender over hodet og (vask) føttene deres opp til anklene. Og om dere er i en tilstand av urenhet, så rens dere (ved et bad). Og om dere er syke eller på reise, eller en av dere kommer fra klosettet eller dere har berørt kvinner, og dere så ikke finner vann, så ta rent støv og gni ansiktene deres og hendene deres med det. Allah ønsker ikke å legge noen byrde på dere, men Han ønsker å rense dere og å fullende Sin nåde mot dere, så dere kan være takknemlige.
5:8  Og husk Allahs nåde mot dere og Hans pakt som Han sluttet med dere da dere sa: Vi hører, og vi adlyder! Og frykt Allah, sannelig Allah vet hva som er i hjertene.
5:9  Å dere som tror, vær standhaftige for Allah (idet dere er) vitner med rettferdighet. Og la ikke fiendskap til et folk forlede dere til synd, så dere ikke handler rettferdig. Vær rettferdige! - det er nærmere gudsfrykt. Og frykt Allah, sannelig Allah er vel vitende om det dere gjør.
5:10  Allah har lovet dem som tror og handler rettferdig, (at det) for dem (skal være) tilgivelse og en stor belønning.
5:11  Og de som er vantro og fornekter Våre tegn, disse er Helvetes innbyggere.
5:12  Å dere som tror, husk Allahs nåde mot dere, da et folk tenkte å strekke sine hender mot dere, men Han holdt hendene deres tilbake fra dere. Og frykt Allah, og la de troende sette sin lit til Allah.

Det er ikke sikkert at verset sikter til Guds beskyttelse, da 6 hyklere prøvde å drepe Profeten (s.a.) på hjemveien hans fra Tabûk. Verset kan utmerket forstås som siktende til Guds beskyttelse i all alminnelighet.

5:13  Sannelig, Allah hadde sluttet en pakt med Israels barn. Og Vi oppreiste tolv ledere blant dem. Og Allah sa: Sannelig, Jeg er med dere, om dere holder bønn (regelmessig) og betaler Zakât og tror på Mine sendebud og står dem bi, og yter Allah et godt lån, så vil Jeg visselig ta deres synder fra dere og føre dere inn i Hager som floder strømmer igjennom. Men den som blir vantro etter dette, han har visselig fart vill fra den rette vei.

De tolv lederne sies å være dem som ble utpekt av Moses (4. Mosebok 1:4-16). Mer sannsynlig er det at det er 12 profeter etter Moses det er snakk om, jf. Profetens (s.a.) ord: "Antallet av mine khaliffer er som antallet av Moses' nuqabâ' (flertall av naqîb, en leder), (Kans al-'Ummâl, bind 3, side 205).

5:14  Fordi de brøt sin pakt, har Vi forbannet dem og gjort deres hjerter forherdet. De fjerner ordene fra deres (rette) steder, og de har glemt en del av det de ble formant med. Og du vil ikke opphøre med å finne forræderi fra deres side, unntagen (fra) noen få av dem. Men tilgi dem, og vend deg (fra dem), sannelig Allah elsker dem som handler godt.
5:15  Og med dem som sier: Vi er kristne, sluttet Vi (også) en pakt, og de glemte en del av det de ble formanet med. Derfor vakte Vi fiendskap og hat mellom dem inntil Oppstandelsens dag. Og snart vil Allah underrette dem om det de har gjort.

Denne profetien om fiendskap og hat mellom det kristne folk har i vår tid sett sin oppfyllelse i form av 2. verdenskrig.

5:16  Å dere Skriftens folk, nå er Vårt Sendebud kommet til dere for å gjøre klart for dere meget av det som dere har skjult av Skriften, og for å la meget henstå. Det er sannelig kommet til dere fra Allah et lys og en klar Bok,
5:17  som Allah leder den med, som søker Hans velbehag, (langs) fredens veier, og Han fører dem ut av mørket inn i lyset etter Sin vilje, og Han leder dem til den rette vei.
5:18  Vantro er sannelig de som sier: Sannelig Allah, Han er Messias, Marias sønn. Si: Hvem har da noen makt mot Allah, om Han ønsker å tilintetgjøre Messias, Marias sønn, og hans mor og alle som er på jorden? Og Allah tilhører kongedømmet over himlene og jorden, og det som er mellom dem. Han skaper det Han vil! Og Allah er mektig over alle ting.
5:19  Og jødene og de kristne sier: Vi er Allahs sønner og Hans elskede. Si: Hvorfor straffer Han dere så for deres synder? Nei, dere er kun mennesker blant det Han har skapt! Han tilgir hvem Han vil! Og Allah tilhører kongedømmet over himlene og jorden og det som er mellom dem, og til Ham er den (endelige) tilbakekomst.
5:20  Å dere Skriftens folk, Vårt Sendebud er kommet til dere etter en pause i sendebudenes rekke, for å gjøre det klart for dere at dere ikke kan si: Det er ikke kommet noen bringer av godt budskap, og heller ikke noen advarer til oss! Det er sannelig nå kommet en bringer av godt budskap og en advarer til dere. Og Allah er mektig over alle ting!
5:21  Og da Moses sa til sitt folk: Å mitt folk, ihukom Allahs nåde mot dere, da Han oppvakte profeter blant dere og gjorde dere til konger, og Han ga dere det Han ikke ga et (annet) av folkeslagene.

Historien underbygger dette faktumet, at etter israelittenes flukt til Egypt, fikk de så stor makt etterhvert at de ble konger (se Det Gamle Testamente: 2. Mosebok 1:7-14).

5:22  Å mitt folk, dra inn i det Hellige land, som Allah har bestemt for dere, og vend ikke ryggene deres til, for da vil dere vende om som tapere.
5:23  (Da) sa de: Å Moses, se, det er et folk av tyranner i det, og vi vil visselig ikke dra inn i det før de drar ut av det. Men hvis de drar ut av det, så vil vi visselig dra inn.
5:24  Da sa to menn av dem Allah hadde vært nådig mot, (og) som fryktet (Allah): Dra inn gjennom porten (og rett) mot dem. Når dere så har dratt inn, vil dere visselig være seierherrer! Og stol på Allah, om dere er troende!
5:25  De sa: Å Moses, vi vil i evighet ikke tre inn i det så lenge de er i det, gå da du og din Herre og kjemp. Vi blir visselig sittende her!

Dette verset viser at abad på arabisk ikke betyr noen virkelig evighet. Ordet impliserer bare en lang periode, eller brukes for å fremheve et uttrykk.

5:26  Han sa: Min Herre, sannelig, jeg har bare makt over meg selv og min bror. Sett da skille mellom oss og det opprørske folk!