Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
50: Qâf
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 46
50:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
50:2  Qâf [Den Allmektige]. Ved den ærede Qur'ânen.
50:3  Men nei, de undrer seg over at en advarer fra deres egne er kommet til dem. Og de vantro sier: Dette er en underlig ting.
50:4  Hva! Skal vi da, når vi er døde og blitt til støv (vekkes til live)? Denne tilbakevendelsen er fjern (fra virkeligheten).
50:5  Vi vet hvor mye jorden forminskes for dem, og hos Oss er det en oppbevart Bok.
50:6  Men nei, de har forkastet sannheten, etter at den har kommet til dem, så de er i en forvirret tilstand.
50:7  Har de ikke betraktet himmelen over dem, hvordan Vi har bygget den og pyntet den, så det ikke er noe ufullkomment ved den.

Sammenlikn 15:17, 37:7, 41:13, 67:6.

50:8  Og jorden har Vi utberedt og skapt fjell i den og latt det vokse på den av enhver vakker art,

Sammenlikn 13:4, 15:20, 31:11, 77:28, 27:61 og 31:11.

50:9  som rettledning og formaning for enhver som ydmyker seg.
50:10  Og Vi sender velsignet vann ned fra himmelen, og med dette lar Vi hager og korn som høstes vokse frem.
50:11  Og høye palmetrær med klaser (av dadler) stablet over (hverandre),
50:12  som en forsyning til folk. Og slik gjenoppliver Vi et dødt land, og slik skal også gjenoppstandelsen være.
50:13  Før dem forkastet (også) Noahs folk, Brønnens folk og Thamûd (sannheten),

Noah, se 11:26-49. Brønnens folk, se 25:39. Thamûd, se 11:62-69.

50:14  og (også) 'Âd, og Farao og Lots brødre.
50:15  Og Skogens folk og Tubbas folk - alle forkastet de sendebudene, så Mitt løfte (om straffen) falt med rette (over dem).

'Âd, Farao, Lot, se f.eks. sûra 11. Skogens folk, se 15:79. Tubba', se 44:38.

50:16  Er Vi da blitt slitne etter den første skapelsen? Nei, men de tviler angående en ny skapelse.
50:17  Og sannelig har Vi skapt mennesket, og Vi vet hva dets sjel hvisker (til det). Enda Vi er det nærmere enn dets halspulsåre.
50:18  Når de to mottagende (englene) nedtegner (alle hans gjerninger), sittende på høyre og venstre side,

Det sies ellers i den Hellige Qur'ânen, at menneskets hender, føtter og tunge vil være vitner mot ham på Dommens dag (24:25, sammenlikn 36:66). "Mottagende engler" kan også være forskjellige legemsdeler av kroppen.

50:19  så uttrykker han ikke et ord, uten at de voktende (englene) er klare (til å nedtegne det).
50:20  Og dødens beruselse kommer virkelig: Det var dette du prøvde å unngå.
50:21  Og det skal blåses i trompeten. Dette er den utlovede dag.
50:22  Og enhver sjel skal komme ledsaget av en fremdrivende og en bevitnende (engel).

"Den fremdrivende" er kanskje engelen på venstre side, som opptegner de onde handlinger og deretter driver vedkommende til Helvete. "Den bevitnende" er engelen på høyre side som opptegner de gode handlinger.

50:23  (Vi vil da si): Du var visselig lite aktpågivende i denne sak, men nå har Vi fjernet ditt slør, og skarpt er ditt syn i dag.
50:24  Og hans ledsager vil si: Dette er hva jeg allerede har ferdig (nedtegnet om ham).
50:25  (Vi vil da si til hans to ledsagere): Kast inn i Helvete enhver fornekter og motstander (av sannheten),
50:26  som forhindret det gode, som var en overtreder, en tviler,