Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
51: Al-Dhârijât
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 61
51:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
51:2  Ved de som sprer (frø med en sann) spredning,
51:3  og som så bærer byrden [altså vindene],
51:4  og som så løper lett av gårde,
51:5  og som så deler ut (etter befaling),
51:6  sannelig, det dere har blitt lovet er sant,

Det kan hentydes til vindene på det fysiske plan, men på det åndelige plan har vi en tilsvarende parallell i Profetens (s.a.) disipler, som etter å ha mottatt sannheten og assimilert den, dro av sted til de fjerneste steder og fordelte hva de selv hadde mottatt.

51:7  og dommen vil sannelig bli felt.
51:8  Og ved himmelen (full) av spor,
51:9  dere har sannelig forskjellige meninger.
51:10  Den (alene) som er bortvendt fra (sannheten), skal (det gode) vendes bort fra.
51:11  Forbannet være løgnerne,
51:12  som i deres dypeste uvitenhet er uoppmerksomme (på sannheten).
51:13  De spør: Når kommer Dommens dag?
51:14  (Si): Den dag, da de skal prøves ved ilden.
51:15  (Det vil bli sagt til dem): Smak nå (resultatet av) deres prøvelse. Det var dette dere forsøkte å fremskynde.
51:16  Sannelig, de rettferdige vil være blant Hager og kilder,
51:17  mottagende av det deres Herre skjenker dem, for de pleide visselig å øve godt før dette.
51:18  De sov bare lite om natten,
51:19  og ved daggry ba de (også) om (Allahs) tilgivelse.
51:20  Og i deres eiendeler var det en andel for den bedende, og den trengende (som ikke spør).
51:21  På jorden er det tegn for dem som har visshet (i troen),
51:22  og (også) i dere selv. Vil dere da ikke se?
51:23  Og i himmelen er deres ernæring og det dere har blitt lovet.
51:24  Ved himmelens og jordens Herre, dette er visselig sannheten, liksom (det at) dere taler (er en sannhet).
51:25  Har historien om Abrahams ærede gjester nådd deg?

Disse sendebud kan ikke være engler, som visse kommentatorer sier. Qur'ânen sier selv, at det ikke vandrer engler på jorden (17:96).

51:26  Når de kom til ham og sa: Salâm [Fred]. Svarte han: Salâm [Fred], Å fremmede!