Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
52: Al-Tûr
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 2, vers 50
52:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
52:2  Ved al-Tûr [Sinai-fjellet]
52:3  og Boken som er skrevet
52:4  på utfoldede pergament.
52:5  Og ved det (stadig) besøkte Hus [Ka'baen],
52:6  og (dets) opphøyde tak,
52:7  og ved det svulmende hav (av pilgrimsfarere),
52:8  at din Herres straff vil sannelig inntreffe,
52:9  det er ingen (eller intet) som kan forhindre den,
52:10  på den dag da himlene setter seg i voldsom bevegelse,
52:11  og fjellene kommer til å bevege seg raskt.

Dette og det følgende vers synes å hentyde til himmelens bistand til Profetens (s.a.) sak, og derav "fjellenes" (de tidligere stormennenes) forsvinnelse fra scenen.

52:12  Ve på den dag dem som forkaster (sannheten),
52:13  dem som henga seg til tomprat (for tidsfordriv).
52:14  På den dag skyves de ned i Helvetes ild med et voldsomt støt.
52:15  Dette er Ilden dere pleide å benekte.
52:16  Er dette magi - eller er det dere som ikke kan se?
52:17  Tre inn i den, og om dere viser utholdenhet eller ikke, så vil det være det samme for dere. Dere belønnes kun for det dere pleide å gjøre.
52:18  Sannelig, de troende vil være i Hager og salighet.
52:19  De nyter det deres Herre har gitt dem, og deres Herre vil redde dem fra den (brennende) Ilds straff.
52:20  Spis og drikk med velbehag for det dere pleide å gjøre.
52:21  (På den dag, vil de) lene seg mot sjeselonger ordnet i rader. Og som ektefeller skal Vi gi dem jomfruer, som har store (vakre) øyne.

Det følgende vers viser at det er snakk om de troendes ektefeller. Hûr betyr egentlig: "hvit, ren" og 'ain betyr: "god, vakker, skjønn". Ordene kan gjelde både for hankjønn og hunkjønn. Sjeselong er en sengeliknende sofa. Sammenlikn 44:55 og 56:23.

52:22  Og de som tror, og hvis barn har fulgt dem i troen, vil Vi forene med deres barn, og Vi vil ikke forminske noe i deres gjerningers (belønning). Ethvert menneske innestår for det det har gjort.
52:23  Og Vi vil forsyne dem rikelig med frukt og kjøtt, som de ønsker.
52:24  De vil der motta et beger fra hverandre, som det verken er forfengelighet eller synd i.

Det er ikke snakk om alminnelig vin, liksom det ikke er snakk om alminnelige jordiske kvinner.

52:25  Og der vil unge menn gå omkring dem, (rensede) som om de var velbevarte perler.
52:26  Og de vil henvende seg til hverandre og utspørre hverandre.