Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
55: Al-Rahmân
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 3, vers 79
55:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
55:2  Den Nåderike
55:3  har lært Qur'ânen.
55:4  Han har skapt mennesket,
55:5  og lært det (tydelig) tale.

Bayân betyr både "klart språk" og "forklaring, fortolkning". Vi kunne derfor også oversette: "Vi har (Selv) lært ham [Muhammad] fortolkningen (av Qur'ânen)".

55:6  Solen og månen (beveger seg) etter (bestemte) beregninger,
55:7  og (også) stjerner og trær underkaster seg (Allahs vilje).

Dette verset godtgjør, at nadjm også kan bety "stjerne", jf. 53:2.

55:8  Og himmelen har Han opphøyet, og anbrakt (lovmessighetens) vekt,
55:9  så at dere ikke skal overskride hva (rettferdighetens) vekt angår.

Liksom himmellegemer og alle andre skapte vesener adlyder Guds lov ("underkaster seg" = aslama og sadjadah), skal også mennesket, som har fri vilje, underkaste seg frivillig.

55:10  Så vei alle ting i overensstemmelse med rettferdigheten, og forminsk ikke mål.
55:11  Og Han har anbrakt jorden for (Sine) vesener.
55:12  I den finnes (alle slags) frukter og palmetrær med hylstre,
55:13  og korn med (dets) skall og velduftende blomster.

Det gode kommer frem ved rett bruk, men må bringes frem ved en anstrengelse.

55:14  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:15  Han skapte mennesket av klingende leire (liksom keramikk).

Salsâl (klingende leire) betegner enten mennesket som "talende vesen" (i motsetning til andre levende vesener), eller det angis hermed menneskets evne til å svare det guddommelige kall i åpenbaringen. - Det er 3 trinn i menneskets skapelse: 1) Turâb (støv), 2) Tîn (leire) og 3) Fakhkhâr (keramikk). (Se 3:60, 6:3 og her for de 3 stadier). Den skapelse som omtales er selvfølgelig den åndelige (den fysiske skapelsens 7 stadier omtales f.eks. i begynnelsen av sûra 23). Etter å ha mottatt den første stenkning av Guds ord blir det "leir", dvs. sammenhengende og lettformelig, først etter å ha blitt prøvd og fristet, nås stadiet "keramikk".

55:16  Og Han skapte djinnene av ildflamme.

Om djinnene, se f.eks. 15:28. Det hentydes til deres brennende, opprørske temperament. Senere i sûren vil det klart ses, at det ikke er snakk om ånder.

55:17  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:18  (Han er) Herre over de to østener og de to vestener.

Islâm vil først bre seg i det nære østen, deretter i det fjerne. Endelig til vesten, både Europa og Amerika. Denne siste utbredelsen er reservert for vår tid (sammenlikn de følgende profetier). Bemerk også en sondring i 2 østener og 2 vestener, som ikke kan ha vært menneskelig tilgjengelig på Profetens (s.a.) tid. I tillegg hentydes det at jorden er rund, idet vi da får to østener og to vestener.

55:19  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:20  Han har latt de to hav strømme (atskilte), som (en gang) skal møtes.
55:21  Mellom dem er det en skranke, som de ikke kan overskride.
55:22  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:23  Fra dem begge kommer det perler og koraller.
55:24  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?
55:25  Og Hans er de høye skipene på havet (som rager opp) som fjell.
55:26  Hvilke av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte, (dere mennesker og djinner)?

Vers 20-25 inneholder klare og tydelige profetier om bebyggelse av Suez- og Panama-kanalen. Begge steder var havene atskilte med tang som de ikke kunne gjennombryte. I alle 4 hav har man forekomster av perler og koraller. Og den som f.eks. er kommet reisende gjennom ørkenen ut mot Suez-kanalen og plutselig har sett et skip bevege seg gjennom sanden (uten at kanalen var synlig), vil tenke uvilkårlig på vers 25.