Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
57: Al-Hadîd
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 4, vers 30
57:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
57:2  Alt det som finnes i himlene og på jorden lovpriser Allah, og Han er den Allmektige, den Allvise.
57:3  Ham tilhører herredømmet over himlene og på jorden. Han skjenker liv og forårsaker død, og Han har makt over alle ting.
57:4  Han er den Første og den Siste, den Åpenbare og den Skjulte, og Han har kjennskap til alt.
57:5  Det er Han, som skapte himlene og jorden i seks perioder, og deretter befestet Han Seg på tronen. Han vet hva som går ned i jorden, og hva som kommer opp av jorden, og hva som kommer ned fra himmelen, og hva som stiger opp til den. Og Han er med dere hvor dere enn er, og Allah ser (alt) det dere gjør.

Om "skapelsen på seks perioder" og "tronen", se 7:55, 11:8, 25:60 og 32:5. Gud alene vet hvilken lære som passer en bestemt tid ("det som stiger ned fra himmelen"), og Han alene vet når en åpenbart lære blir foreldet og må oppheves ("det som stiger opp til himmelen"). - Eller det som stiger ned er åpenbaringen, og det som stiger opp er menneskenes bønner.

57:6  Hans er makten over himlene og jorden. Og til Allah vender alle ting tilbake.
57:7  Han lar natten gå over i dagen, og Han lar dagen gå over i natten, og Han vet det (som skjuler seg) i brystene.
57:8  Tro på Allah og Hans Sendebud, og gi ut av det Vi har gjort dere til arvinger av. Så vil de av dere som tror og gir ut, få en stor belønning.
57:9  Hva er det som feiler dere, at dere ikke vil tro på Allah? Og Sendebudet kaller dere til at dere skal tro på deres Herre, og Han har allerede sluttet en pakt med dere, hvis dere (virkelig) er troende.
57:10  Han er den som sender klare tegn ned over Sine tjenere, for at Han kan bringe dere ut av all slags mørke (og) inn i lyset, og Allah er visselig Mild, Barmhjertig mot dere.
57:11  Hva er det som feiler dere, at dere ikke gir ut for Allahs sak, når himlenes og jordens arv tilhører Allah? De blant dere som gir ut og kjemper før seieren er ikke like (med dem som gjør det etter seieren). Disse har en høyere grad enn dem som ga ut og kjempet senere. Og Allah har lovet alle det beste, og Allah er vel vitende om det dere gjør.
57:12  Hvem vil gi Allah et godt lån? Så vil Han mangfoldiggjøre det for ham, og han skal få en edel belønning.
57:13  (Ihukom) den dag, da du vil se de troende menn og de troende kvinner med deres lys ilende foran dem og ved deres høyrehender. (Da skal det sies til dem): Gledelig budskap for dere i dag: Hager å forbli i, gjennom hvilke floder strømmer. Dette er den store seier.
57:14  På den dag vil de hyklerske menn og de hyklerske kvinner si til dem som tror: Vent på oss, la oss låne noen av lysene deres. Det skal sies til dem: Vend tilbake og søk (selv) etter lys. Men en mur skal reises mellom dem, og det skal være en port i den. Innenfor den vil barmhjertigheten være, og utenfor den og fremfor den (vil) straffen være.

"Vent på oss" kan også bety: "Se på oss". "Porten i muren" viser at Helvete ikke er evig.

57:15  De vil rope til dem: Var vi ikke med dere? De (troende) vil svare: Jo, men dere lot dere selv falle i fristelse, og dere nølte og tvilte, og deres (forferdelige) ønsker sviktet dere, inntil Allahs dom kom. Og bedrageren bedro dere angående Allah.

"Allahs befaling" kan være den endelige dom eller seieren over motstanderne.

57:16  Derfor skal det ikke i dag tas løspenger fra dere, heller ikke fra de vantro. Deres sted skal være ilden. Den er deres venn (og beskytter). Og det er et ondt bestemmelsessted.

Helvete er de vantros "venn og beskytter", fordi det tjener det formål å hjelpe dem av med deres ufullkommenheter og gjøre dem egnet til et høyere liv. Se også 101:10.

57:17  Er ikke tiden kommet for de troende, at deres hjerter skulle ydmyke seg ved Allahs ihukommelse, og ved den sannhet Han har åpenbart, og ikke skulle bli lik dem som fikk Boken før dem, men tiden ble for lang, så deres hjerter ble forherdet, og mange av dem ble opprørske?
57:18  Vit at Allah skjenker liv til jorden etter dens død. Vi har visselig gjort tegnene tydelige for dere, for at dere kan forstå.
57:19  Sannelig, de menn og kvinner som gir almisser og låner Allah et godt lån - for dem skal det mangfoldiggjøres, og de vil få en edel belønning.
57:20  De som tror på Allah og Hans sendebud, er de rettferdige og vitnene (til sannheten) i sin Herres øyne. De vil få sin (fulle) belønning og lys. Og de som er vantro og benekter Våre tegn, disse er Helvetes innbyggere.

De som fulgte de tidligere profeter kunne nå rangtrinn som "sanndru og vitner", men de som følger profet Muhammad (s.a.) kan også nå den høyeste grad: "profet", se 4:70.

57:21  Vit at livet i denne verden kun er en lek og tidsfordriv og pynt, og (en kilde til) skryt blant dere selv og streben etter å få mest mulig av rikdommer og barn. (Dette livet er) som regn, som frembringer vekster som gleder de vantro. Deretter ernærer de (seg), og du ser dem bli gule. Deretter blir de til (verdiløs) halm. Og i det kommende er det en streng straff, men (også) tilgivelse fra Allah og velbehag (fra Ham). Og livet i denne verden er ingenting annet enn midlertidig nytelse av bedragerske ting.
57:22  Konkurrér (da) med hverandre om å søke deres Herres tilgivelse og om en Hage, hvis vidde er som himlenes og jordens vidde, beredt for dem som tror på Allah og Hans sendebud. Dette er Allahs nåde; Han skjenker den til hvem Han vil. Og Allah er Herre over uendelig nåde.

At Paradiset fyller himmel og jord, ga en disippel anledning til å spørre Profeten (s.a.): "Ja, men hvor er da Helvete?" Profeten (s.a.) svarte: "Hvor er natten når det er dag?". Paradiset og Helvete er ikke steder, men tilstander (Ibn Kathîr).

57:23  Det inntreffer ikke noen hjemsøkelse på jorden eller blant dere selv, som ikke finnes (bevart) i en Bok, før Vi fremkaller den. Sannelig, dette er lett for Allah.

At tingene er i en bok, før de skjer, kan bety at de eksisterer i Guds forutviten. Eller at de skjer etter den guddommelige lov (jf. betydning av kitâb). - Eller Boken er Qur'ânen, som har forutbeskrevet de straffer og velsignelser, som vil komme over henholdsvis de vantro og de troende.

57:24  For at dere ikke skal sørge over det dere har mistet, heller ikke juble over det som Han har skjenket dere, og Allah elsker ikke en hovmodig praler,
57:25  som er gjerrig og oppfordrer mennesker til å være gjerrige. Og den som vender seg bort, (skal vite, at) Allah visselig er den Selvtilstrekkelige, Den som er all pris Verdig.
57:26  Vi har visselig sendt Våre sendebud med klare bevis, og Vi har nedsendt sammen med dem Boken og (rettferdighetens) vekt, for at mennesker kan opprettholde rettferdighten. Og Vi har sendt ned jernet, i hvilket det er (nytte i) voldsom krigføring og (også andre) former for nytte for menneskeheten, og for at Allah kan kjenne dem som hjelper Ham og Hans Sendebud uten å ha sett (Ham). Allah er visselig Sterk, Allmektig.

Dette verset viser oss betydningen av anzala: "sende ned". Det er ikke snakk om, at noen eller noe virkelig stiger ned fra himmelen. Ordet betegner noe, som kommer som en fri og ufortjent gave fra Allah. Både åpenbaringen og jern (og kveg, se 39:7, og føde, se 5:113) "sendes ned" i samme betydning. Når tradisjonen derfor snakker om at Messias skal "stige ned" (nazala) brukes uttrykket også i samme betydning: han skal gis dere som en nåde - liksom enhver profets komme er en nåde for menneskeheten.