Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
6: Al-An´âm
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 20, vers 166
6:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
6:2  All lovprisning tilkommer Allah, som skapte himlene og jorden og frembrakte mørket og lyset. Likevel setter de som er vantro, noe likt med sin Herre.

Etter at jødene og de kristne er blitt grundig omtalt i det foregående sûra, og deres lærdommer gjendrevet, omtales nå Zoroasters tilhengere (magierne). Deres lære om to grunnprinsipper, lyset og mørke, avvises. Allah er den Eneste Skaper, som har frembrakt alt og har makten over alt. Monoteismens konsekvens er monisme, derfor avvisning av enhver dualisme.

6:3  Det er Han som har skapt dere av leire, og deretter bestemte Han en tidsfrist. Og det er en fastsatt tid hos Ham. Likevel tviler dere!

Allah har skapt det levende av det døde. Menneskets utvikling går tilbake til den døde materie ("leire"). Den første tidsfrist som omtales, er den periode menneskets utvikling har tatt, inntil det fremstår som menneske. Den annen tidsfrist hos Gud, er den periode som dets utvikling til et fullkomment menneske vil strekke seg over. Denne er bestemt i den forstand, at Gud i Sin viten kjenner dens lengde, men det avhenger av den enkeltes anstrengelser, hvor lang tid den vil være. At mennesket er skapt av "leire", betyr også at det er lett å forme og omforme.

6:4  Og Han er Allah, i himlene og på jorden. Han kjenner det dere skjuler, og det dere gjør åpenlyst, og Han vet hva dere tjener.
6:5  Og det kommer ikke til dem noe tegn av deres Herres tegn, uten at de vender seg bort fra det.
6:6  Så de (har) forkastet sannheten, etter at den kom til dem. Men snart skal det komme underretninger til dem, om det som de spottet over.
6:7  Ser de ikke hvor mange slekter før dem Vi har tilintetgjort? Vi hadde grunnfestet dem på jorden, som Vi ikke har grunnfestet dere. Og Vi sendte skyer over dem med regn i strømmer, og Vi lot strømmer flyte under deres (føtter). Så tilintetgjorde Vi dem for deres synders (skyld), og Vi oppvakte en slekt av andre etter dem.
6:8  Og selv om Vi også hadde sendt Boken ned til dem på pergament, så de kunne berøre den med sine hender, så hadde de vantro visselig sagt: Dette er intet annet enn åpenbar trolldom!
6:9  Og de sier: Hvorfor er det ikke sendt en engel ned til ham? Og om Vi hadde sendt en engel, så hadde saken vært avgjort. Så hadde de ikke fått utsettelse.

Englene, gjennom hvem Gud åpenbarer seg, bringer også straff. Derfor skal de ikke uten omtanke be om noe.

6:10  Og hvis Vi hadde gjort ham [Profeten] til en engel, så hadde Vi likevel skapt ham som et menneske, og så hadde Vi visselig forvirret dem liksom de selv nå er forvirret.

Englene er åndsvesener, uten noen materiell form. De kan ses i visjoner, men ikke av alminnelige mennesker med deres alminnelige sanser. Hvis Gud skulle sende en engel som kunne ses av alminnelige mennesker, måtte Han da ha gitt den menneskeform. Det kreves et menneske som forbilde for mennesker.

6:11  Og sendebud før deg er visselig blitt spottet, så det som de spottet over, omfattet dem som spottet.
6:12  Si: Dra omkring på jorden, og se så hvordan slutten ble for dem som forkastet (profetene).
6:13  Si: Hvem tilhører det som er i himlene og på jorden? Si: Til Allah! Han har foreskrevet Seg Selv barmhjertighet! Og det er ikke tvil om at Han visselig vil samle dere sammen til Oppstandelsens dag. Men de som ødelegger sine egne sjeler, de vil ikke tro.

At Gud har barmhjertighet og nåde som Sine viktigste attributter, går gjennom hele Qur'ânen. "Min barmhjertighet omfatter alle ting", som vi kan lese et sted. I alt omtaler Qur'ânen Guds barmhjertighet og tilgivelse mer enn 790 ganger.

6:14  Ham tilhører det som eksisterer i natten og i dagen. Og Han er den Althørende, den Allvitende.
6:15  Si: Skal jeg anta en annen beskytter enn Allah, himlenes og jordens Skaper? Og Han gir næring, men næres ikke Selv! Si: Det er befalt meg å være den første av dem som underkaster seg! - Og vær ikke en av avgudsdyrkerne!
6:16  Si: Sannelig jeg frykter hvis jeg er min Herre ulydig, en fryktelig dags straff.
6:17  Den som holdes borte fra den på den dagen, overfor ham har Han visselig vært barmhjertig. Og dette er en åpenbar seier.
6:18  Og om Allah rammer deg med en ulykke, så er det ingen som kan ta den bort, unntagen Ham. Og om Han sender deg lykke, så er Han mektig over alle ting.
6:19  Og Han er den Mektige over Sine tjener, og Han er den Allvise, den Allvitende.
6:20  Si: Hva er vektigst som vitnesbyrd? Si: Allah er vitne mellom meg og dere, og denne Qur'ânen er blitt åpenbart meg for at jeg kan advare dere med den, og dem den når til. Vil dere virkelig bevitne at det er andre guder ved siden av Allah? Si: Jeg bevitner det ikke! Si: Sannelig Han er alene Gud, den Eneste, og jeg sier meg sannelig løs av det, som dere stiller opp ved siden av Ham!
6:21  (Visselig), de som Vi ga boken til, gjenkjenner ham som de gjenkjenner sine sønner. De som forderver sine egne sjeler, de vil ikke tro.

Her hentydes det igjen til profetiene om Muhammad (s.a.) i de tidligere bøker, jf. til Moses (5. Mosebok 18:18) og til Abraham (1.Mosebok 12:3). Muslimene avslutter som kjent hver bønn med følgende ord: "Å Allah, velsign Muhammad (s.a.) og Muhammads (s.a.) folk, slik som Du velsignet Abraham og Abrahams folk". Såvidt vi er bekjent, er det ingen annen tro som bruker å velsigne seg i Abrahams navn. Og muslimene beviser dermed at de er Abrahams sanne sønner.

6:22  Og hvem er mer urettferdig enn den som oppdikter en løgn om Allah, eller forkaster Hans tegn? Han lar visselig ikke de urettferdige bli fullkomne.
6:23  Og på den dag da Vi samler dem sammen, da vil Vi si til dem, som satte guder opp ved siden av Allah: Hvor er deres medguder, som dere formodet?
6:24  Intet vil være igjen av deres sak angående avgudsdyrkelse, unntagen at de sier: Vi sverger ved Allah, vår Herre, vi var ikke avgudsdyrkere.

Fitnah betyr her: svar eller unnskyldning, fordi deres svar er løgnaktig.

6:25  Se hvordan de lyver mot seg selv. Og det som de diktet opp, er veket fra dem.
6:26  Og blant dem er det dem som lytter til deg. Men Vi har lagt slør over deres hjerter, så de ikke forstår, og i deres ører er det døvhet. Og selv om de ser ethvert tegn, vil de ikke tro på det, så de strides med deg når de kommer til deg. De som er vantro sier: Dette er ikke annet enn de gamles fabler.

Qur'ânen slår fast igjen og igjen, at straffen ikke er annet enn virkningene av forutgående handlinger, se f.eks. 4:156: "Allah har forseglet dem for deres vantros skyld".