Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
61: Al-Saff
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 2, vers 15
61:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
61:2  (Alt) det som er i himlene og på jorden lovpriser Allah, og Han er den Allmektige, den Allvise.
61:3  Å dere troende, hvorfor sier dere det dere ikke gjør?
61:4  (Det er) en stor synd i Allahs øyne, at dere sier hva dere ikke gjør!
61:5  Sannelig, Allah elsker dem som kjemper på Hans vei i rekker og (rader), som om de var en mur, sammensveiset med bly.
61:6  Og (ihukom) da Moses sa til sitt folk: Å mitt folk, hvorfor sårer dere meg, når dere dog vet at jeg er Allahs sendebud til dere? - Men etter at de var fart vill, lot Allah deres hjerter fare vill, og Allah rettleder ikke det opprørske folk.

Moses led meget fra sitt folks side (7:149 og 5:25), ja, de bakvasket ham også (33:70).

61:7  Og da Jesus, Marias sønn, sa: Å Israels barn, jeg er visselig Allahs sendebud til dere, som bekrefter og oppfyller det som er før meg, (av profetiene) i Torahen, og bringer gledelig budskap om et sendebud som skal komme etter meg, hvis navn skal være Ahmad. Så da han kom til dem med de klare bevis, sa de: Dette er åpenlys magi.

Jesus har forutsagt en praklet (oversatt ved "talsmann") i Johs. 14:16-17, 15:26, 16:7, 12:14. Jesus talte imidlertid ikke gresk, men armeisk, så vi kan ikke vite hvilket ord han brukte. Det er verdt å bemerke at det greske ordet "periklytos" (som har en stor likhet med ordet nevnt i N.T.) betyr: lovprist, berømt - akkurat den betydning som ligger i det arabiske Ahmad. Ytterligere kaller "Damaskusskriftet", funnet i Ezra-synagogen i Kairo, den person som forutsies av Jesus for Emeth (s.2, linje 12-13), et navn som kan være en omforming av Ahmad. Emeth betyr på hebraisk "sannhetens ånd", som også i N.T. er et tilnavn til prakleten (talsmannen). At den første kristne menighet for en stor dels vedkommende ventet "talsmannen" som en profet er klart fra kirkehistorien. Mani erklærte i år 241 eller 242, at han var "prakleten", og mange kristne fulgte ham. Men først da Gud erklærte Muhammad (s.a.) for den utlovede "talsmann", åpnet den kristne verden seg, og millioner av kristne gikk over til Islâm. Den syriske bibel kaller "talsmannen" for Mauhamanna eller Munahhemanna, hvilket synes å være en omforming av Muhammad. Profeten (s.a.) hadde to navn: Muhammad og Ahmad. Det første er et djalâlî-navn, som uttrykker ære og makt, det andre er såkalt djamâlî-navn, som betegner ydmykhet og skjønnhet. I Profetens (s.a.) tid ble det siste navnet manifestert i Makka-tiden, hvor Profeten (s.a.) og hans disipler med tålmodighet bar alle forfølgelser, det første navnet fikk sitt uttrykk i Madîna-perioden, da Muhammad (s.a.) og hans disipler fikk guddommelig tillatelse til å kjempe mot de aggressive og vant den endelige seier. I de "siste tider" skal det komme en eksklusiv manifestasjon av djamâlî-navnet Ahmad, i islamsk tradisjonslitteratur (hadîth) også kalt Jesu Marias sønns fremtreden. Se her vers 10 og den følgende sûra.

61:8  Og hvem er mer urettferdig enn den som oppdikter løgn om Allah, når han kalles til Islâm? Og Allah rettleder ikke det urettferdige folk.
61:9  De ønsker å slukke Allahs lys med deres munner, og Allah vil fullkomme Sitt lys, selv om også de vantro avskyr det.
61:10  (Det er) Ham, som har sendt Sitt Sendebud med rettledningen og sannhetens religion, for at Han kan la den seire over alle religioner, selv om også avgudsdyrkerne avskyr det.
61:11  Å dere som tror, skal jeg vise dere en handel som vil frelse dere fra en smertelig straff?
61:12  Dere skal tro på Allah og Hans Sendebud, og kjempe på Allahs vei med deres eiendeler og deres liv. Dette er bedre for dere, om dere bare visste.
61:13  Han vil tilgi dere deres synder og la dere gå inn i Hager hvor floder strømmer igjennom, og rene boliger i evighetens Hager. Dette er den store triumf.
61:14  Og (også) en annen (nåde), som dere vil elske: Hjelp fra Allah og en nær seier. Så gi gledelig budskap til de troende.
61:15  Å dere som tror, vær Allahs hjelpere liksom Jesus, Marias sønn, sa til sine disipler: Hvem er mine hjelpere for Allahs (sak)? Disiplene svarte: Vi er Allahs hjelpere. Altså trodde et parti av Israels barn, og et (annet) parti var vantro, så Vi hjalp de troende mot deres fiender, så de ble seierherrer.

De troende muslimer vil også motta denne befaling av deres Messias, sier dette verset.