Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
64: Al-Taghâbun
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 2, vers 19
64:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
64:2  (Alt) det som er i himlene og på jorden lovpriser Allah, Hans er Kongedømmet og all lovprisning, og Han har makt over alle ting.
64:3  (Det er) Ham som har skapt dere, så (noen) av dere er vantro og (andre) av dere er troende. Og Allah ser det dere gjør.
64:4  Han har skapt himlene og jorden i overensstemmelse med sannheten (og rettferdigheten), og Han har formet dere og gjort deres form skjønn, og til Ham skal dere vende tilbake.
64:5  Han kjenner (alt) det som er i himlene og på jorden, og Han vet det dere skjuler og det dere åpenbarer, og Allah kjenner det som er i hjertene.
64:6  Er beretningen om de vantro som var før dere, ikke kommet til dere? De smakte de (onde) følgene av deres handlinger, og de vil få en pinefull straff.
64:7  Slik var det, fordi deres sendebud kom til dem med klare tegn, men de sa: Skal mennesker rettlede oss? Så ble de vantro og vendte seg bort, og Allah er Selvtilstrekkelig (og behøver dem ikke). Allah er den Uavhengige, den Lovpriste.

Ghanî betyr: "rik, uavhengig, selvtilstrekkelig, som ikke har behov for andre". Mennesker er fattige, avhengige (fuqarâ), men Allah er Rik og Uavhengig - Den av hvem mennesker alltid er avhengige.

64:8  De vantro tror at de ikke vil bli oppreist. Si: Jo, ved min Herre, dere vil visselig bli oppreist, deretter vil dere få vite det dere har gjort. Og det er lett for Allah.
64:9  Tro da på Allah og Hans Sendebud, og det lys Vi har sendt ned, og Allah er vel vitende om det dere gjør.

"..og det lys.." hentyder til åpenbaringens lys, visdom, åndelig innsikt og guddommelig kunnskap som Profeten (s.a.) var spesielt begavet med.

64:10  På den dag da Han vil samle dere sammen til forsamlingsdagen [Dommens dag], vil det bli dagen med gjensidig tap og gevinst. For dem som tror på Allah og handler rettferdig, vil Han fjerne de onde (følgene av deres handlinger), og la dem inngå i Hager, gjennom hvilke floder strømmer, i den skal de forbli for evig. Dette er den store seier.
64:11  Og de som er vantro og har forkastet Våre tegn, disse er Ildens beboere, der skal de forbli i en lang tid, og et ondt bestemmelsessted er det.
64:12  Ingen hjemsøkelse inntreffer unntagen med Allahs tillatelse. Og Allah rettleder hjertet på den som tror på Ham, og Allah vet alle ting.
64:13  Adlyd Allah og adlyd Sendebudet. Så hvis dere vender dere bort, så (vit) at det bare påhviler Vårt sendebud å overbringe det klare budskap.
64:14  Allah, det er ingen gud unntagen Ham, og la de troende sette sin lit til Allah (alene).
64:15  Å dere som tror, det er visselig noen av deres hustruer og deres barn som er deres fiender. Ta dere da i vare for dem. Og hvis dere ettergir og tilgir og unnskylder, så er Allah visselig Tilgivende, Barmhjertig.
64:16  Deres eiendeler og deres barn er bare en prøvelse, og hos Allah er en stor belønning.
64:17  Frykt da Allah etter beste evne og lytt og adlyd og gi ut (for Hans sak), det vil være godt for dere. Og de som er reddet fra deres egen gjerrighet, det er disse som vil bli fullkomne.
64:18  Hvis dere yter Allah et godt (og skjønt) lån, vil Han mangfoldiggjøre det for dere og tilgi dere, og Allah er Påskjønnende, Mild.

Sjâkir (takknemlig) betyr om Allah: Den som påskjønner og belønner menneskets takknemlighet.

64:19  Han som kjenner det usette og det åpenbare, den Allmektige, den Allvise.