Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
66: Al-Tahrîm
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 2, vers 13
66:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
66:2  Å du Profet, hvorfor forbyr du (deg selv) det Allah har tillatt deg. Søker du dine hustruers behag? Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig.

Kommentatorene forteller mange historier for å forklare begynnelsen av denne sûra: 1) Noen sier at hans hustruer var vrede over at han hadde kjønnslig samkvem med Maria. Men hun hadde full ekteskaplig stilling som umm-walad (mor til en sønn), idet hun var mor til Ibrahîm. 2) Andre sier at han hadde drukket en honningdrikk, som fikk hans ånde til å lukte, men en så ubetydelig affære vil neppe være verdt å nevne i åpenbaringen. Det er mer rimelig å se en hentydning til Profetens (s.a.) midlertidige skilsmisse fra sine hustruer (33:29). Dette bekreftes av vers 6.

66:3  Allah har foreskrevet dere løskjøpelse fra deres (uoverveide) eder, og Allah er deres Venn, og Han er den Allvitende, den Allvise.

Om løskjøpelse fra forfengelige (dvs. uoverveide) eder, se 5:90.

66:4  Og da Profeten betrodde en (sak) til en av sine hustruer, og hun så fortalte den (videre). Og Allah gjorde ham bekjent med det, Han åpenbarte en del av den og unnlot (å nevne) en del. Og da han meddelte henne det, sa hun: Hvem har fortalt deg dette? Han svarte: Den Allvitende som vet alt, har meddelt meg det.
66:5  Hvis dere to (hustruer) vender dere til Allah (i anger, vil det være bedre for dere). Og deres hjerter er allerede tilbøyelige til det. Og hvis dere støtter hverandre i mot ham, så er Allah visselig hans Hjelper og Gabriel og de rettferdige blant de troende, og ytterligere er englene (hans) hjelpere.
66:6  Kanskje vil hans Herre, hvis han skiller seg fra dere, gi ham andre hustruer, som er bedre enn dere; som underkaster seg (Allah), troende, lydige, angrende, tilbedende (Allah), fastende, (både) enker og jomfruer.
66:7  Å dere som tror, frels dere selv og deres familier fra Ilden, hvis brensel er mennesker og stein. Over den er det engler, harde og strenge, som ikke er ulydige mot Allah i det Han påbyr dem, og som handler som de har fått befaling om.

Engler kan ikke være ulydige eller gjøre opprør mot Allah. (Angående Iblîs eller Satân, som ikke er en fallen engel, men en djinn, se 18:51).

66:8  Å dere som er vantro, kom ikke med unnskyldninger i dag, dere blir bare lønnet med det dere gjorde.
66:9  Å dere som tror, vend dere til Allah med en oppriktig anger. Kanskje vil deres Herre fjerne deres synder fra dere, og la dere gå inn i Hager, hvor floder strømmer igjennom. (På den) dag da Allah ikke vil vanære Profeten og dem som tror sammen med ham. Deres lys iler foran dem og på deres høyre sider, de sier: Vår Herre, fullkommengjør vårt lys for oss og tilgi oss, for Du har visselig makt over alle ting.
66:10  Å du Profet, kjemp mot de vantro og hyklerne og vær hard mot dem. Deres hjemsted er Helvete, og et ondt bestemmelsessted er det.

Djihâd betyr ikke bare: regulær krig, men enhver anstrengelse for en god sak. Dette understrekes av dette verset, for det var aldri tale om å føre krig mot hyklerne.

66:11  Allah nevner for de vantro som eksempel: Noahs hustru og Lots hustru. De var begge undergitt to av Våre rettferdige tjenere, men de var utro mot dem, så de nyttet dem ikke det minste mot Allah, og det ble sagt til dem: Gå inn begge i Ilden sammen med dem som går inn.
66:12  Og Allah nevner for de troende som eksempel: Faraos hustru, da hun sa: Min Herre, bygg meg et hus hos Deg i Hagen, og frels meg fra Farao og hans verk, og frels meg fra det urettferdige folk.
66:13  Og Maria, Imrâns datter, som voktet sin dyd - så Vi innblåste i ham [Jesus] av Vår åpenbaring - og hun bekreftet sin Herres ord og Hans bøker. Og hun var en av de lydige.

Maria er forbilde for de troende, og disse kan da ved å erverve seg en rettferdig, moralsk og lydig sjel nå fra Maria-stadiet til Jesus-stadiet, hvor Allahs åpenbaring blir dem til del. Mirza Ghulâm Ahmad, den Utlovede Messias, har også anvendt dette verset om seg selv. Angående 'Imrâns hustru og 'Imrâns datter (jf. også uttrykket "Arons søster"), se 3:34, 36 og 19:29.