Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
69: Al-Hâqqah
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 2, vers 53
69:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
69:2  Den visse

Al-Hâqqah betyr: "et grunnfestet eller uungåelig faktum, en katastrofe som sikkert skal skje, den endelige undergang av vantroen".

69:3  hva er den visse?
69:4  Og hva skal si deg hva den visse er?
69:5  Thamûd og 'Âd forkastet (også) den sønderbrytende ulykken.
69:6  Så hva Thamûd angår - så ble de ødelagt av en fryktelig straff.
69:7  Og hva 'Âd angår - så ble de ødelagt av en voldsom herjende vind,
69:8  som (Han) tvang (til å blåse) mot dem (i) syv netter og åtte dager (i strekk), så du ville ha sett dets folk kastet over ende, som om de hadde vært gamle falne røtter av et gammelt palmetre.
69:9  Ser du da noen spor etter dem?
69:10  Og Farao, og de før ham, og de sammenstyrtede (byer) begikk synder.
69:11  De var ulydige mot deres Herres sendebud, derfor straffet Han dem med en streng straff.
69:12  Sannelig, da vannet reiste seg, bar Vi dere [Noah og de troende] i Arken,
69:13  så Vi kunne gjøre den [Arken] til en lære for dere, og for at det bevarende øre kunne bevare (beretningen om) den!

"Det bevarende øret" henviser til at mange folkeslag har bevart beretningen om den store vannflod.

69:14  Så når det blåses i trompeten med et eneste støt,
69:15  og jorden og fjellene heves opp og knuses med et eneste slag;
69:16  på den dag vil begivenheten inntreffe,
69:17  og himmelen vil bli spaltet, så på den dag kommer den til å være meget svak.
69:18  Og englene vil stå på dens ender, og åtte (engler) vil på den dag bære din Herres trone over seg.

Det er fire grunnleggende guddommelige attributter, se notene til sûra Al-Fâtihah (sûra 1). I det kommende liv hvor alt vil være fullkomment, vil det skje en ny manifestasjon av disse fire attributter, grunnen til at det her er snakk om åtte. At de omtales som åtte engler som bærer Guds trone, vil bare si at disse attributter er grunnleggende, og av dem kan alle de øvrige guddommelige egenskaper utledes.

69:19  På den dag vil dere bli stilt (overfor Allah) - ingen av deres hemmeligheter vil være skjulte.
69:20  Når det gjelder den som får sin bok i høyre hånd, vil han si: Kom, les min (regnskaps)bok.
69:21  Jeg visste visselig, at jeg skulle møte mitt regnskap.
69:22  Så vil han få nyte et velbehagelig liv,
69:23  i en opphøyet Hage,
69:24  dens frukter vil være nær (ved ham).
69:25  (Det vil bli sagt til ham): Spis og drikk med velbehag, som belønning for de (gode) gjerninger du gjorde i de dager som er gått.
69:26  Og når det gjelder den som får sin bok i venstre hånd, vil han si: Å gid, om jeg ikke hadde fått min (regnskaps) bok,