Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
73: Al-Muzzammil
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 2, vers 21
73:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
73:2  Å du som er omsvøpt i (din) kappe,
73:3  stå opp om natten (for å holde bønn) unntagen en liten del av den,
73:4  halvdelen av den, eller forminsk det litt,
73:5  eller føy (litt) til og resiter Qur'ânen med en god resitasjon.
73:6  Sannelig, Vi vil snart pålegge deg et vektig ord.
73:7  Sannelig, å stå opp om natten er det beste (middel) til selvforbedring, og det riktigste (middel) til å befeste (seg i) sannheten.
73:8  Sannelig, du har om dagen et langt arbeid (med å utbre sannheten),
73:9  ihukom derfor din Herres navn, og hellige deg helt til Ham,
73:10  østens og vestens Herre - det er ingen gud unntagen Ham - ta derfor Ham til Beskytter,
73:11  og bær med tålmodighet hva de sier - og vend deg fra dem på passende måte,
73:12  og la Meg være alene med fornekterne, dem som lever i overdådighet; og gi dem en liten frist.
73:13  Sannelig, hos Oss er det straff man tar lærdom av og et Helvete,
73:14  og en kvalmende føde og en smertelig straff.
73:15  På den dag, da jorden og fjellene vil skjelve, og fjellene vil bli som smuldrende sandbanker.
73:16  Sannelig, Vi har sendt dere et sendebud, som er et vitne over dere, liksom Vi sendte til Farao et sendebud.

Her i en meget tidlig åpenbaring sammenliknes Profeten Muhammad (s.a.) med Moses. Se 5. Mosebok 18:18: "en profet liksom deg fra dine brødre".

73:17  Farao var da ulydig mot sendebudet, derfor grep Vi ham med et hardt grep.
73:18  Hvorledes vil dere da - hvis dere er vantro - beskytte dere mot en dag, som vil gjøre barn gråhårede?

"Gjøre deres barn gråhodede" i dette verset, "himmelen som vil revne i stykker" i neste, og "rulle opp himmelen" i 21:105, og andre slike uttrykk brukt i Qur'ânen er metaforer som betegner katastrofale endringer.

73:19  (Den dag, da) himmelen vil revne i stykker. (Og) Hans løfte må gå i oppfyllelse.
73:20  Denne [Qur'ân] er visselig en formaning. La da den som vil, ta veien til sin Herre.
73:21  Din Herre vet visselig, at du står (i bønn) nesten to tredjedeler av natten, og (noen ganger) halvdelen av den, eller en tredjedel av den, og (likeledes) en del av dem som er med deg. Og Allah forminsker og forøker natten og dagen. Han vet, at dere ikke kan holde ut (med denne praksis), derfor har Han (i Sin nåde) vendt Seg til dere. Resitér derfor det som faller dere lett av Qur'ânen. Han vet at noen av dere er syke, og at andre er på reise i landet, idet de søker Allahs nåde, og at (atter) andre kjemper på Allahs vei. Resitér derfor hva som faller dere lett av den, og hold (regelmessig den foreskrevne) bønn og betal Zakât, og lån Allah et godt lån. Og hva godt de enn måtte sende forut for deres sjeler, det kommer de til å finne hos Allah som det beste og som største belønning. Og be Allah om tilgivelse, for Allah er visselig den Tilgivende, den Barmhjertige.

Det dreier seg her om en den frivillige (nâfila) nattebønn, kalt Tahadjdjud. Foreskrevne (farîdha) plikter kommer først. Nawâfil (frivillige) ytelser er uten betydning, hvis ikke de foreskrevne, obligatoriske plikter er oppfylt. "Dere kan ikke beregne (tiden)" kan også oversettes: "Dere formår det ikke". Setningene: "det kommer dere til å finne...belønning" kan også oversettes: "det vil dere gjenfinne hos Allah som bedre og større, hva belønning angår".