Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
79: Al-Nâzi´ât
Åpenbart før Hidjra, antall rukú 2, vers 47
79:1  I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige.
79:2  Ved dem som trekker opp (åndelig viten) mens de dykker (i det åndelige hav),
79:3  og (ved) dem som jobber med glede,
79:4  og (ved) dem som svømmer hurtig (frem i det åndelige hav),
79:5  og som deretter overgår hverandre (i gode gjerninger),
79:6  og som så legger planer om viktige saker.

Versene 2-6 henviser igjen til Profetens (s.a.) feller. Noen av deres egenskaper nevnes i disse versene. De vil f.eks. med iherdighet erverve seg åndelig viten, og vil opprette en sterk forbindelse med Allah ("båndene" i vers 3) og vil utbre Islâms budskap, og vil nå en høy grad av rettferdighet i deres personlige liv og i administrasjon av offentlige saker.

79:7  (Slik vil det være) på den dag, da den skjelvende (jorden) vil skjelve,
79:8  og et annet (skjelv) vil følge etter.

Versene 7-8 inneholder en profeti om at Profetens (s.a.) feller vil bli tvunget til å ta til seg våpen for å forsvare sin tro, og at de vil bli kalt til kamp i to perioder. Det kan også være snakk om vår tids to verdenskriger, som etterfølges av en tredje, se vers 14-15.

79:9  Hjerter vil banke på den dag,
79:10  (og) deres blikk vil være nedslagne.

Dette er en profeti om de vantros nederlag.

79:11  De vil si: Skal vi sendes tilbake til vår tidligere tilstand,
79:12  når vi er (forvandlet om til) råtne knokler?

Med nederlaget for øye i den kamp, som de innlot seg på med så meget selvtillit, vil den tanke gripe dem, at muslimenes seier betyr, at Islâms lære om et liv etter døden også må være sann, og at de derfor også vil bli straffet i det hinsidige.

79:13  De vil si: Det vil da være en tilbakevendelse med tap.
79:14  Så det er kun en bebreidelse,
79:15  så vil de plutselig (befinne seg) i en åpen slette.
79:16  Har historien om Moses nådd deg?
79:17  Da hans Herre kalte ham i den hellige dalen Tuwâ,
79:18  (og sa): Gå til Farao, for han har overskredet (alle) grenser (i sin ondskap),
79:19  og si (til ham): Vil du ikke rense deg?
79:20  Og jeg vil vise deg veien til din Herre, så at du frykter (Ham).
79:21  Så viste (Moses) ham det største tegnet.
79:22  Men (Farao) forkastet, og var ulydig.
79:23  Så vendte han seg og dro hurtig avgårde.
79:24  Deretter kalte han (sitt folk) sammen og bekjentgjorde,
79:25  idet han sa: Jeg er deres høyeste Herre.
79:26  Så grep Allah ham (med en straff) i det kommende og i det nåværende.