Koranen på norsk‎

Lytt, les, søk eller last ned Koranen med norsk oversettelse

< Søk: >
Velg kapittel » download
cancel
1. Al-Fâtihah2. Al-Baqarah
3. Âl-´Imrân4. Al-Nisâ
5. Al-Mâ´idah6. Al-An´âm
7. Al-A´râf8. Al-Anfâl
9. Al-Tauba10. Jûnus
11. Hûd12. Jûsuf
13. Al-Ra´d14. Ibrâhîm
15. Al-Hidjr16. Al-Nahl
17. Banî Isrâ´îl18. Al-Kahf
19. Mariam20. Tâhâ
21. Al-Ambijâ22. Al-Hadjdj
23. Al-Mu´minûn24. Al-Nûr
25. Al-Furqân26. Al-Sju´arâ
27. Al-Naml28. Al-Qasas
29. Al-´Ankabût30. Al-Rûm
31. Luqmân32. Al-Sadjdah
33. Al-Ahzâb34. Al-Sabâ
35. Al-Fâtir36. Jâ Sîn
37. Al-Sâffât38. Sâd
39. Al-Zumar40. Al-Mu´min
41. Hâ Mîm Sadjdah42. Al-Sjûrâ
43. Al-Zukhruf44. Al-Dukhân
45. Al-Djâthija46. Al-Ahqâf
47. Muhammad48. Al-Fath
49. Al-Hudjurât50. Qâf
51. Al-Dhârijât52. Al-Tûr
53. Al-Nadjm54. Al-Qamar
55. Al-Rahmân56. Al-Wâqi´ah
57. Al-Hadîd58. Al-Mudjâdilah
59. Al-Hasjr60. Al-Mumtahanah
61. Al-Saff62. Al-Djumu´ah
63. Al-Munâfiqûn64. Al-Taghâbun
65. Al-Talâq66. Al-Tahrîm
67. Al-Mulk68. Al-Qalam
69. Al-Hâqqah70. Al-Ma´âridj
71. Nûh72. Al-Djinn
73. Al-Muzzammil74. Al-Muddaththir
75. Al-Qijâmah76. Al-Dhar
77. Al-Mursalât78. Al-Naba
79. Al-Nâzi´ât80. Al-´Abasa
81. Al-Takwîr82. Al-Infitâr
83. Al-Tatfîf84. Al-Insjiqâq
85. Al-Burûdj86. Al-Târiq
87. Al-A´lâ88. Al-Ghâsjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Al-Sjams92. Al-Lail
93. Al-Dhuhâ94. Al-Insjirâh
95. Al-Tîn96. Al-´Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Al-Zilzâl100. Al-´Âdijât
101. Al-Qâri´ah102. Al-Takâthur
103. Al-´Asr104. Al-Humazah
105. Al-Fîl106. Al-Quraisj
107. Al-Mâ´ûn108. Al-Kauthar
109. Al-Kâfirûn110. Al-Nasr
111. Al-Lahab112. Al-Ikhlâs
113. Al-Falaq114. Al-Nâs
9: Al-Tauba
Åpenbart etter Hidjra, antall rukú 16, vers 129
9:1  (Dette er) en mishage-erklæring fra Allah og Hans Sendebud til avgudsdyrkerne, som dere hadde pakt med.

Denne sûra er ikke en selvstendig sûra, da den ikke innledes med ordene "I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige". Etter Profetens (s.a.) utsagn ble denne formular åpenbart som innledning for enhver ny sûra (Abû Dâwûd). Al-Tauba er da en del av Al-Anfâl, som vi forøvrig kan se av innholdet. <br/>Barî betyr: fri for krav, feil eller anklage. Altså er det ikke snakk om noen erklæring av frihet for ansvar i krigen mot de vantro.

9:2  Dra da omkring i landet i fire måneder, og vit at dere ikke kan hindre Allah, og at Allah vil beskjemme de vantro.
9:3  Og (dette er) en bekjentgjørelse fra Allah og Hans Sendebud til menneskene på den Store Valfarts dag, at Allah mishager avgudsdyrkerne, og det gjør Hans Sendebud (også). Om dere vender om, så er det bedre for dere, og om dere vender tilbake (til fiendtlighetene), vit da at dere ikke kan hindre Allah. Og forkynn de vantro en smertelig straff.

Den Store Valfart var den første valfart, ni år etter Hidjra, som ble feiret under muslimenes herredømme etter erobringen av Makka. De fleste av avgudsdyrkerne hadde brutt deres overenskomster med Profeten (s.a.). Som det følgende vers viser, er det ikke snakk om noen generell krig mot de vantro, som visse kritikere ønsker å fremstille. Men de som brøt pakten og deltok i fiendtligheter mot muslimene, er alene gjenstand for denne bekjentgjørelse. Vers 4 viser klart at det var avgudsdyrkere som hadde holdt deres løfter.

9:4  Unntagen de avgudsdyrkere som dere har sluttet en overenskomst med, og som ikke deretter har brutt (sine overenskomster) med dere i noe som helst, og som ikke har hjulpet noen mot dere, oppfyll da overenskomstene med dem inntil de utløper, sannelig Allah elsker de rettferdige.
9:5  Så når de fredhellige måneder er forløpt, drep da avgudsdyrkerne (som bryter deres pakter) hvor dere finner dem, og ta dem (til fange) og omring dem og ligg på lur etter dem på ethvert sted (som er egnet) for bakhold. Om de da angrer og holder bønn (regelmessig) og betaler Zakât, så la dem (fritt) gå sin vei, sannelig Allah er Tilgivende, Barmhjertig.

"De fredhellige måneder" er de måneder som er nevnt i vers 2, hvor fiendtlighetene ikke skulle finne sted, for å gi de vantro mulighet til å innse at deres sak var fortapt. Kritikere fremstiller ofte saken slik at det skulle føres krig mot de vantro, inntil de omvendte seg. Dette er å vende tingene på hodet. Som det er klart av foregående vers, er det kun snakk om å føre krig mot dem som selv angriper. Som en særlig nåde tilføyes det da, at om fiendene omvender seg, skal fiendtlighetene mot dem øyeblikkelig viskes ut, da det er forbudt å føre krig mot trosfeller.

9:6  Og om en av avgudsdyrkerne søker beskyttelse hos deg, så gi ham beskyttelse inntil han har hørt Allahs ord, og (ønsker han allikevel å vende tilbake), før ham så til hans sikre tilholdssted. Slik (skal det være) fordi de er et folk som ikke har viten.

Selv midt under fiendtlighetene ble det gitt asyl til enhver fra den krigførende part, som måtte ønske å gjøre seg bekjent med Islâm. Selv om vedkommende, etter å ha hørt Islâms budskap, skulle foretrekke å vende tilbake til de vantro, påhvilte det de troende å sørge for deres reise tilbake. Hvor finner man denne toleransen? I lyset av dette verset må enhver snakk om religionskrig forstumme.

9:7  Hvordan kan det for (disse) avgudsdyrkere være en pakt med Allah og Hans Sendebud, unntagen med dem som dere sluttet pakt med ved den Hellige Moské? Så lenge de da opprettholder (pakten) med dere, skal dere opprettholde (den) med dem, sannelig Allah elsker de rettferdige.

Makkanerne hadde ved Makkas fall meddelt at alle avgudsdyrkere kom under muslimenes beskyttelse ved traktat. Dette var falsk tale, da det ikke var sluttet en slik pakt, heller ikke kunne en slik beskyttelse automatisk utvides til folk som stadig bar med seg våpen og hadde anmodet om en traktat.

9:8  Hvordan (kan det være en pakt for disse), når de, dersom de overvant dere, ikke ville ta hensyn overfor dere til sitt ansvar eller overenskomst? De prøver å behage dere med sine munner, men deres hjerter fornekter, og de fleste av dem er opprørske.
9:9  De selger Allahs tegn for en ringe pris og holder (mennesker) borte fra Hans vei. Ondt er visselig det som de pleier å gjøre.
9:10  Overfor en troende tar de ikke hensyn til deres ansvar eller overenskomst, og det er disse som er overtrederne.
9:11  Men om de angrer og holder bønn (regelmessig) og betaler Zakât, så er de deres brødre i troen, og Vi gjør tegnene klare og tydelige for et folk som har viten.
9:12  Og om de bryter sine eder etter at de har sluttet pakt, og begår overgrep mot deres religion, bekjemp så vantroens ledere, sannelig for dem betyr deres eder ingenting, så de kanskje vil avholde seg (fra angrep).
9:13  Vil dere ikke kjempe mot et folk som har brutt sine eder, og som planla å drive Sendebudet ut, når de begynte (fiendtlighetene) mot dere i første omgang? Frykter dere dem? Nei, Allah har større krav på at dere frykter Ham, om dere er troende.

Legg merke til at det stadig fremheves at avgudsdyrkerne var de første til å gripe våpen. Muslimene forsvarte seg bare.

9:14  Kjemp (da) mot dem. Allah vil straffe dem ved deres hender og beskjemme dem og hjelpe dere mot dem, og helbrede hjertene på et folk som tror.
9:15  Og Han vil fjerne vreden fra deres hjerter. Og Allah vender Seg (nådig) til hvem Han vil, og Allah er Allvitende, Allvis.
9:16  Eller mener dere at dere vil bli latt i fred når Allah ennå ikke har kjennetegnet dem av dere som kjemper (for Allahs sak), og som ikke tar andre til nære venner enn Allah og Hans Sendebud og de troende? Og Allah er vel vitende om hva dere gjør.
9:17  Det tilkommer ikke avgudsdyrkerne å forvalte Allahs moskeer når de bærer vitnesbyrd om vantro mot seg selv. Deres handlinger er blitt til intet, og de skal forbli i Ilden i en lang tid.
9:18  Bare den som tror på Allah og den Ytterste dag og holder bønn (regelmessig) og betaler Zakât, kan forvalte Allahs moskeer, og som ikke frykter andre enn Allah. Det er slike som kanskje vil være blant de rettledede.
9:19  Holder dere det å gi drikke til pilegrimene og det å forvalte den Hellige Moské for lik med den som tror på Allah og den Ytterste dag og kjemper for Allahs sak? De er ikke like i Allahs syn, og Allah rettleder ikke det urettferdige folk.
9:20  De som tror og utvandrer og kjemper for Allahs sak med sine eiendeler og sine liv, har den høyeste rang i Allahs syn. Og disse er de som vil seire.
9:21  Deres Herre gir dem gledelig budskap om barmhjertighet fra Ham og velbehag og Hager, hvor de skal ha evig salighet.
9:22  De skal forbli der for evig, sannelig hos Allah er den største belønning.
9:23  Å dere som tror, ta ikke deres fedre og brødre til venner om de foretrekker vantroen fremfor troen. Og den av dere som slutter vennskap med dem, disse er de som er urettferdige.
9:24  Si: Om deres fedre og deres sønner og deres brødre og deres hustruer og deres slektninger og deres eiendom, som dere har ervervet dere, og den handel hvis stagnasjon dere frykter, og de boliger som dere elsker, er dere kjærere enn Allah og Hans Sendebud og kampen for Hans sak, så vent til Allah bringer Sin befaling (til utførelse). Og Allah rettleder ikke det ulydige folk.
9:25  Allah har allerede hjulpet dere på mange slagmarker, og i slaget ved Hunain da deres store antall gjorde dere stolte, men det nyttet dere ingenting, og jorden ble dere trang i (all) sin vidde, og så vendte dere dere om i flukt.

Etter inntagelsen av Makka dro sammen stammene Hawâzin og Thâqif mot Makka for å forhindre at Islâm skulle spre seg i Hidjâz. Deres bueskyttere hadde inntatt gode stillinger i fjellene ved Hunain, og da det var 2 000 nyomvendte i den muslimske hæren, lykkes dem i å begynne med å skape panikk. Profeten (s.a.) fortsatte mot fienden, og da hans onkel 'Abbas stemte i med dem, lyktes det å kalle hæren til angrep, og 6.000 fanger ble tatt.

9:26  Så sendte Allah Sin fred ned over Sitt Sendebud og over de troende, og Han sendte hærskarer som dere ikke så, og straffet dem som var vantro. Og slik er de vantros belønning.