Den hellige Koranen er en samling av åpenbaringer gitt til den hellige profeten Muhammad (måtte Allahs fred og velsignelse være med ham) av Gud over en periode på 23 år. Den første åpenbaringen lyder slik: “Foreles i din Herres navn, som skapte, skapte mennesket av en klump blod.”

Koranen er muslimenes hellige bok som inneholder lover, påbud og forbud, koder for sosial og moralsk atferd og inneholder også en omfattende religiøs filosofi. Koranen er skrevet ned på arabisk nøyaktig slik den ble åpenbart til profeten.

Den er ment som en veiledning for alle mennesker. Den ble åpenbart fra Gud til profeten Muhammad (måtte Allahs fred og velsignelse være med ham) gjennom engelen Gabriel. Gabriel er den engelen som har hentet profetdømmet til alle profeter fra og med menneskets eksistens. Koranen ble åpenbart i mindre deler over flere perioder noe som gjorde det enklere å memorisere, samtidig folk kunne lettere vende seg til dets lære.

Profeten Muhammad (måtte Allahs fred og velsignelse være med ham) hadde tilgjengelig skribenter som skrev ned åpenbaringene litt for litt.

Koranen er inndelt i 30 deler og 114 surer, altså kapitler og hvert kapittel består av individuelle “ayaat” elller vers. Koranen starter slik: “I Allahs navn den nåderike den Barmhjertige. Jeg er Allah den Allvitende. Dette er den fullkomne Bok, dette er det ingen tvil om, en rettledning for de rettferdige.”

Det er totalt 6348 vers i koranen og versene varierer i størrelse og innhold. Selve teksten har vært uforandret siden den ble åpenbart. Millioner av eksemplarer finnes over hele verden i dag og alle er identiske. Den hellige koranen er en av verdens mest leste bøker, og med tanke på at dets vers blir opplest i de daglige bønnene, leser titalls millioner folk, deler av koranen daglig.

Koranen inneholder stort sett alt av kunnskap. Her finner man emner som blant annet; vitenskap, helse, skapelse, lover og regler, livssyn, etikk og moral, historie, spiritualitet, filosofi og profetier. Man finner svært interessante profetier i Koranen som man ikke kunne forstå på samme måte i det samfunnet og på den tid Koranen ble åpenbart. For 1400 år siden profeterte koranen om en globalisert verden med avanserte kjøretøy og kommunikasjonssystemer. Gud hadde åpenbart i koranen teorien om” big bang” og det “sorte hull” lenge før nåtidens vitenskapshistorie ble nedskrevet.

 

Nedskriving og oppbevaring av koranen

Gud lover selv i Koranen at Han skal beskytte den hellige Koranens skrift og lære, Han sier: "Sannelig, Vi har Selv åpenbart formaningen, og Vi vil visselig Selv bevare den (mot fordervelse og forglemmelse)". I dette verset lover Gud at denne boken vil han selv beskytte fra endringer og forfalskninger. Dette er et faktum innrømmet av ikke muslimske lærde også. Den kjente orientalisten og Islam kjenneren Sir William Muir nevner i sin bok, “The life of Mohammad”, følgende:

“Vi kan på det sterkeste vitnesbyrd bekrefte at ethvert vers i koranen er Muhammads ekte og uforandret utgave. Å sammenlikne denne rene teksten med andre hellige skrifters forskjellige lesemåter, er som om å sammenlikne mellom ting som ikke har den minste likhet.”

Den hellige profeten hadde som nevnt utnevnte ledsagere eller skribenter som skrev ned enhver åpenbaring den hellige profeten fikk fra Gud. Disse tekstene ble preservert på skinn siden det ikke fantes papir på den tiden i Arabia. Disse ble dermed kopiert av andre skribenter og tilslutt slått sammen i form av en samling manuskripter. Den hellige profeten sørget for at åpenbaringene ble skrevet ned nøyaktig slik de ble åpenbart. Hvert eneste ord ble grundig gjennomgått, og forsikret at det var riktig. Allerede i profetens liv ble koranen nedskrevet og ble tatt godt vare på. Samtidig, var det en annen måte koranen ble oppbevart på og det var å memorere koranens tekst. Araberne var på naturlig vis meget flinke til å memorere, så de fleste muslimer lærte hele eller deler av koranen utenat.

Arbeidet med oppbevaring og nedskriving fortsatte etter profetens bortgang. Den første kalifen (lederen) etter profeten samlet inn alle tekster og manuskripter, mens den andre kalifen fikk fullført arbeidet da koranen ble samlet som bokform. Den tredje kalifen fikk denne bokformen kopiert i flere utgaver og distribuerte dem til de forskjellige statene og beordret folk om å følge disse standardkopiene. Alle andre utgaver ble makulert og fra den dag frem til nå har koranen vært bevart og helt uforandret.